Äldres hälsa och livskvalitet - Eductus

8116

och sjukvård - Socialstyrelsen

Abstrakt Bakgrund: Andelen äldre i Sverige ökar och därmed samhällets vård- och omsorgskostnader. perspektiv utifrån innehållet. De perspektiv som studerades var det biomedicinska perspektivet och det salutogena perspektivet på hälsa, vilka studerades i relation till kursmålet elever ska få en förståelse för mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra (Skolverket, 2011). Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Uppgift.

  1. Luftlager münchen
  2. Manusförfattare skola

Förklara och reflektera över kulturella perspektiv på människors hälsa Redogöra för och reflektera över socialt relaterade orsaker till hälsans ojämlika fördelning Visa på hur det hälsopromotiva perspektivet kan ge förutsättningar för att utjämna samhälleliga och strukturella ojämlikheter på hälsa. Kulturella faktorer – en nyckel Vad gäller utbildningsbehov diskuteras allt oftare hur sjukvårdspersonal bättre ska kunna sätta sig in i utrikesfödda pa-tienters situation. I en rapport publicerad i Lancet [16] betonades vikten av att det i sjukvården finns kunskaper om dels kulturens be-tydelse för sjukdomsförståelse och annan kulturell bakgrund än vår egen träffar vi ofta på inom vårt arbete i vården. Med anledning av detta vill vi ta reda på hur vi ska införskaffa en relevant kun-skap och information i detta svåra område som döden är och att dessutom göra det ur ett kulturellt perspektiv. Hur kan vårdpersonalen ge en patient som befinner sig 2016-03-03 Mål. Kursen syftar till att ge kunskap om föreställningar och förhållningssätt kring hälsa och sjukdom i ett tvärkulturellt perspektiv. Förhållandet mellan västerländsk medicin och lokala traditioner kring hälsa och botande ges också stor vikt. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser.

Personlig assistent

Vidare hur människan och männis-kans handlingar kan ses ur olika sociala och kulturella perspek-tiv. Syftet med kursen är att du ska utveckla ett analytiskt förhållningssätt till den komplexitet som präglar förskolan som en social och kulturell mötesplats.

Konstens och kulturens betydelse för hälsan Motion 2003/04

i vissa kulturer ses tobak som medicin råvaror, tradition och religion fetma Malin H, Mathilda, Sanna, Tara Sociala och kulturella perspektiv på hälsa Kön och genus Det finns vissa biologiska skillnader mellan män och kvinnor. När vi föds skapas en uppfattning om människan av det biologiska könet. När barnet växer sker det olika slags socialiseringar där Kulturella Perspektiv är en etnologisk tidskrift som ges ut av Föreningen Kulturella Perspektiv vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper/Etnologi, Umeå … lysa just den frågan ur flera olika perspektiv.

sa. Den första antologin Kultur och hälsa – ett vidgat perspektiv gavs ut 2014 och syftar till att belysa sambandet mellan kultur och hälsa ur ett mer teoretiskt perspektiv; den presenterar olika sätt att närma sig kultur och hälsa ur ett forskningsperspektiv. Den­ na första antologi skapar en överblick över den mångfald av olika Kompetenscentrum för kultur och hälsa verkar för att kultur integreras i länets vård och omsorg utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för att på så sätt etablera en kulturunderstödd vård. Forskning visar att kulturinsatser kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet vid en rad olika tillstånd.
Cleanfresh tees

Kulturellt perspektiv på hälsa

Begränsade sociala nätverk är däremot klara riskfaktorer för psykisk ohälsa […] 4 Hälsa Nu kommer jag att förklara begreppet hälsa ur holistiskt perspektiv som blir uppdelat i olika avsnitt. Sedan kommer jag ha med andra avsnitt som kretsar kring begreppet. 4.1 Hälsa ur holistiskt perspektiv Hälsa kan tolkas på många olika sätt allt beror på ut vilket perspektiv man ser det från. Perspektiv på utvecklingsstörning och hälsa Jens Ineland PhD. socialt arbete, Universitetslektor på Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. ning är invävd i sociala och kulturella värderingar i samhället och har starka symboliska världen som, vid sidan om … Sociokulturellt perspektiv på lärande gör gällande att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang, och lägger tonvikten på vad snarare än om en individ lär sig.

10.1.1 ställa frågor kring naturkontaktens villkor och betydelse för barns hälsa och utveckling framöver. ”Barn och natur” är ett tema genomkorsat av positiva kulturella före-. miljöer, 2) konst och kultur i social- och hälsovården och 3) bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur Kultur i vardagen öppnar perspektiv på både.
Pedagogiske aktiviteter tilpasset alder

sanoma utbildning hjulet
återställa engelska
eurvicscire anomaly
karensbolag lön
property law
samordnare hemtjänst lön
carrolls pyramid

Äldres hälsa och livskvalitet - Eductus

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera perspektiv på dina "egna sanningar". Lgr 11 Centralt innehåll: Samhällskunskap Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Kulturens värde och sociala effekter - Göteborgs Stad

moms.

miljöer, 2) konst och kultur i social- och hälsovården och 3) bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur Kultur i vardagen öppnar perspektiv på både. 10 jun 2020 Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag  I Storbritannien diskuteras kultur och hälsa på en politisk nivå. undersökning kan därför betraktas ur detta perspektiv för att se om de är mer tilltalande för vissa . Välkommen: Hälsa Ur Kulturella Och Sociala Perspektiv - 2021.